Obowiązek informacyjny

Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż :
Administratorem Danych Osobowych jest
ABDO HANNA TRABSZYS-ŁUCZEWSKA MACIEJ ŁUCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
ul.Jeżycka 31/8,
60-864 Poznań
NIP: 7811936615


1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej umowy. Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla zawarcia i realizacji umowy z ABDO HANNA TRABSZYS-ŁUCZEWSKA MACIEJ ŁUCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również przez okres wypełniania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. ABDO HANNA TRABSZYS-ŁUCZEWSKA MACIEJ ŁUCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

6. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.


Ochrona danych osobowych
w ABDO HANNA TRABSZYS-ŁUCZEWSKA MACIEJ ŁUCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
ul.Jeżycka 31/8,
60-864 Poznań
NIP: 7811936615

Niniejszym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest ABDO HANNA TRABSZYS-ŁUCZEWSKA MACIEJ ŁUCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA . Dane osobowe przetwarzane są przez ABDO HANNA TRABSZYS-ŁUCZEWSKA MACIEJ ŁUCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
wyłącznie w celach określonych w Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą, w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez ABDO HANNA TRABSZYS-ŁUCZEWSKA MACIEJ ŁUCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
oraz do ich poprawiania. Administrator Danych Osobowych wdraża wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz innych przepisów mających zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych. ABDO HANNA TRABSZYS-ŁUCZEWSKA MACIEJ ŁUCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA wyraża pełne zaangażowanie dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz wsparcie dla przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności zapewnia aby dane te były:
1.przetwarzane zgodnie z prawem,
2.zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3.merytorycznie poprawne i adekwatne do celów w jakich są przetwarzane,
4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych bezpośrednio w siedzibie Administratora.